Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi põhikiri

(vastu võetud EAUSi asutamiskoosolekul 03.04.2006; muudetud üldkoosolekul 3.12.2021)

I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing nimetusega Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts (lühend EAUS, edaspidi: selts, ingl. k. Estonian Society for the Study of Religions, saksa k. Estnische Religionsgeschichtliche Studiengesellschaft) on iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.
1.2. Seltsi eesmärk on usundiloo teadusliku uurimise edendamine Eestis, vastavatest teemadest huvitatud uurijate koondamine, teaduse populariseerimine, osalemine IAHR (International Association for the History of Religions) ja EASR (European Association for the Study of Religions) töös ning muu Eesti-sisese ja rahvusvahelise teadussuhtluse arendamine.
1.3. Oma eesmärgi saavutamiseks selts

 1. korraldab seminare, konverentse ja koolitusi;
 2. annab välja publikatsioone;
 3. koostab projekte ja hangib projektide teostamiseks vajalikke vahendeid;
 4. määrab toetusi ja stipendiume;
 5. korraldab uuringuid ja küsitlusi;
 6. teeb koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 7. arendab muud tegevust, mis aitab kaasa seltsi eesmärkide saavutamisele.

1.4. Seltsi juhatuse asukohaks on Ülikooli 16 Tartu, Eesti Vabariik.
1.5. Oma tegevuses juhindub selts Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.6. Selts on asutatud 3. aprillil 2006.a.

II Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Seltsi liikmeskonna moodusavad tegevliikmed, üliõpilasliikmed ja auliikmed.
2.2. Seltsi tegev- ja üliõpilasliikmeks vastuvõtmist võib taotleda seltsi juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel iga isik, kelle akadeemiline tegevus on seotud usundilooga. Auliikmeks kutsutakse isikud, kel on erilised teened seltsi eesmärkide saavutamisel. Seltsi sõber on seltsiga seotud isik, kes ei ole seltsi liige, kuid võib olla seltsi listis, osaleda seltsi üritustel ja omab õigust osaleda koosolekutel sõna-, kuid mitte hääleõigusega. Seltsi sõbraks saamine ja väljaarvamine toimub juhatuse otsusel.
2.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus.
2.4. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsi juhatus kustutab seltsist väljaastunu seltsi liikmete nimekirjast.
2.5. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui seltsi liige

 1. on jätnud kolme aasta jooksul seltsi liikmemaksu mõjuva põhjuseta tasumata;
 2. ei ole viimase kolme aasta jooksul mõjuva põhjuseta osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;

2.6. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on  2/3 juhatuse liikmetest.
2.7. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;
b) olla valitud seltsi juhatuse ja muude organite liikmeks;
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta.
3.2. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi organite otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks seltsi liikmemaksu (auliikmed on liikmemaksust vabastatud, üliõpilasliikmed tasuvad tegevliikmetega võrreldes poole väiksemat liikmemaksu);
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma toimiva meiliaadressi;
3.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse, mille poolt olid kõik seltsi liikmed, alusel.

 1. Üldkoosolek

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on üks hääl.
4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) presidendi ja ülejäänud juhatuse liikmete valimine;
d) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Üldkoosolek:
a) kinnitab seltsi eelarve ja selle täitmise aruande;
b) määrab liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra;
c) määrab juhatuse liikmete arvu, valib presidendi, ülejäänud juhatuse liikmed ;

e) teeb vajaduse korral muudatusi seltsi põhikirjas;
f) otsustab seltsile kuuluvate kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ning asjaõigusega koormamise;
g) määrab seltsi sümboolika ja selle kasutamise korra;

i) täidab teisi seaduse või põhikirjaga talle pandud ülesandeid;
j) otsustab muid seltsi jaoks olulisi küsimusi.

4.4. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kord aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest;
c) muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.
4.5. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab seltsi juhatus igale seltsi liikmele 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud volituse alusel 1/3 seltsi liikmetest.
4.7.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest ja seltsi põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.8. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.

 1. Juhatus

5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm kuni viis liiget.
5.2. Juhatusse kuuluvad president (kes on ühtlasi juhatuse esimehe ülesannetes), teadussekretär ja ülejäänud juhatuse liikmed, kelle ülesanded määratakse juhatuse töökorras.
5.3. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse kuni kolmeks aastaks. Võrdselt hääli kogunud kandidaatide puhul otsustatakse valitu avaliku liisuheitmise kaudu. 5.4. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes.
5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus. (Kui hääled langevad pooleks, otsustab koosoleku juhataja hääl.)

 1. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

6.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Seltsi likvideerimisel seltsi vara läheb sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu või akadeemilise institutsiooni valdusesse.